לוח רכב כתבות מידע כללי דירות בחו"ל פרויקטים שותפים קניה השכרה ראשי

לאומי משכנתאות

אתר הבנק: לאומי משכנתאות

מספק מידע הנחוץ לצורך קבלת הלוואה, להגיש בקשה לאישור עקרוני ולקבל תשובה מיידית, או לתאם פגישה עם אחד מהיועצים.

לאומי משכנתאות 03-7100500


לאומי למשכנתאות נוסד בשנת 1921 והינו ותיק הבנקים למשכנתאות בארץ. הבנק הינו חברת-בת של בנק לאומי לישראל בע"מ, והינו "בנק למשכנתאות" כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ופועל בתחומי הייעוד הכלולים בחוק האמור. כ"בנק" וכ"תאגיד בנקאי" מודרכת ותחומה פעילותו של הבנק במערכת של חוקים, צווים, ותקנות, ובהם , בין היתר, פקודת הבנקאות חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, וכמו כן בהוראות, כללים, הנחיות והבעות עמדה של המפקח על הבנקים. עיקרי פעילותו של הבנק הם: מתן הלוואות למימון רכישה, בניה ושיפוצים של נכסי דלא ניידי או למימון לכל מטרה שהיא בבטחון נכס קיים שמשמש למגורים. מתן הלוואות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בעיקר לרכישת דירות. הלוואות אלה הן ממקורות תקציביים או מסובסדות ע"י האוצר, כשבנוסף מקבלים הלווים גם הלוואות משלימות מכספי הבנק.

 

דירה חדשה יכולה להיות שלך !