פרסום מודעה בלוחות
לוח רכב כתבות מידע כללי דירות בחו"ל פרויקטים שותפים קניה השכרה ראשי

משכנתא - מילון מונחים

אחוז מימון אינפלציה אישור הלוואה
אישור עקרוני בטוחה / ביטחון גוש/ חלקה
גרירת משכנתא / הלוואה הון עצמי היוון
הלוואה משלימה הלוואת בולט הלוואת גישור לדירה
הלוואת פריים הערת אזהרה זכאים
כושר החזר לוח שפיצר מדד המחירים לצרכן
מיחזור משכנתא מימוש נכס, מימוש משכנתא מק"מ
משכנתא משכנתא הפוכה משכנתא לא צמודה בריבית קבועה
משכנתא צמודה בריבית משתנה משכנתא צמודה בריבית קבועה נכס מניב
נסח טאבו / נסח רישום סילוק מוקדם של הלוואה עמלת פתיחת תיק
ערבים פיזור פירעון מוקדם
פרי פסו פרצלציה, חלוקה קרן
ריבית אפקטיבית ריבית בנק ישראל ריבית נומינלית
רשם המקרקעין שטר מכר שמאות, שומת מקרקעין
תעודת זכאות    

אחוז מימון

נפח ההלוואה של הבנק בעסקת הרכישה ביחס לשווי הנכס, אחוז המימון מעיד על רמת הסיכון של הבנק בעסקה.

אינפלציה

עלייה מתמשכת במחירים מחושבת על פי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, שהוא מדד המכיל את סל ההוצאות הממוצע של משפחה בישראל. עלייה באינפלציה אומרת שכוח הקניה שלנו (משמע כמה דברים 100 שקל שלנו יכולים לקנות) ירד.

אישור הלוואה

תהליך שבו גורם מוסמך (מורשה חתימה) בבנק מאשר לבצע הלוואה, תוך פירוט התנאים לביצועה (סכום ההלוואה, שיעור הריבית, אחוז המימון, בטחונות וכו').

אישור עקרוני

אישור ראשוני ובלתי מחייב מבנק למשכנתאות, המעניק ללווה הפוטנציאלי מושג על גובה המשכנתא שבאפשרותו לקבל. מימוש האישור מותנה בחתימת הלווה על חוזה הנכס, באימות פרטיו ובעמידתו בתנאי הבנק. באישור העקרוני מקבלים הצעה לגבי הריביות והמסלולים, הצעה זו תקפה ל- 12 ימי עבודה. אין בקבלת האישור העקרוני מחויבות כלשהי של הלקוח.

בטוחה / ביטחון

נכס שישועבד לבנק להבטחת פירעון של חוב, כך שהבנק יוכל לממש את הנכס במידה והלווה אינו עומד בחוב.

גוש/ חלקה

קוד מספרי המזהה נכס מקרקעין. שטחה של כל מדינת ישראל מחולק לגושים, כל גוש מחולק לחלקות/ מגרשים. בחלקה שהינה בית משותף יש תת-חלקות המקבלות מספר סידורי. תת-חלקה מזהה בדרך כלל, דירה מסוימת בבניין.

גרירת משכנתא / הלוואה

זהו תהליך שבו לווה מבקש (והבנק למשכנתאות מאפשר) להחליף את הנכס המשועבד לבנק כבטוחה להלוואה בנכס אחר. התופעה רווחת בד"כ כאשר לווה מבקש למכור את דירתו הישנה והמשועבדת לבנק מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת, ולהחליפה בדירה חדשה . תהליך זה כולל אישור הגרירה, ביטול השעבוד הקיים והעברת השעבוד לנכס החדש.

הון עצמי

סך כל המקורות הכספיים העומדים לרשות הרוכשים ללא הישענות על הלוואות ואשראי מכל סוג שהוא. בדרך כלל ידרשו הבנקים הון עצמי בהיקף של עד 40% משווי הנכס הנרכש. לווים בשיטת מימון גבוה יוכלו לקבל הלוואת משכנתא לרכישה גם ברמות הון עצמי של 5% בלבד משווי הדירה הנרכשת.

היוון

חישוב ערכם הנוכחי (בהווה) של סה"כ התשלומים או תקבולים העתידיים בניכוי ריבית דריבית.

הלוואה משלימה

הלוואה פרטית מכספי הבנק הניתנת כהשלמה להלוואת הזכאות לצורך רכישת דירה או כהלוואה העומדת בפני עצמה ללקוחות שאינם זכאי משרד השיכון.

הלוואת בולט

הלוואה שבה הקרן +הפרשי הצמדה משולמים רק בתום תקופת ההלוואה כאשר התשלום החדשי הוא של הריבית בלבד, נקראת גם במושג "הלוואת בלון ". הלוואת בלון גם ניתנת ללא תשלום קרן +ריבית חודש בחודשו אלא בסוף תקופה.

הלוואת גישור לדירה

הלוואה מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין שני המועדים והיא מאפשרת מימון מיידי. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין שני המועדים האמורים, והיא מאפשרת מימון מיידי. הלוואת גישור נלקחת לרוב לשם תשלום על חשבון רכישת דירה/בניית בית, עד למועד מכירת הדירה הנוכחית שביד הלווה.

הלוואת פריים

הלוואה שמבוססת על ריבית הפריים במשק. ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה והיא משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל, שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. ההלוואה אינה צמודה למדד, אך גובה הריבית עשוי להשתנות כל חודש.

הערת אזהרה

הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין לגבי נכס, על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות בנוסף לבעל הזכויות הרשום. הערה נרשמת בד"כ בהקשרי משכנתא לזכות רוכשי הדירה או לזכות הבנק.

זכאים

לקוחות שברשותם תעודת זכאות בת תוקף, המזכה אותם בסיוע כספי ממשלתי לדיור (סיוע בשכר דירה, סיוע בהלוואה לרכישת דירה למגורים, או סיוע לבניית דירת מגורים.

כושר החזר

מידת יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי על ההלוואה, לאורך זמן, לאור הכנסותיו הפנויות ואומדן הוצאותיו השוטפות.

לוח שפיצר

לוח זה מבוסס על החזרים בתשלומים שווים של קרן ההלוואה. חישובי הלוח נעשים על פי שיטת ריבית דריבית. בלוח זה, ככל שחולף הזמן, גדל מרכיב הקרן וקטן מרכיב הריבית בתשלום החודשי.

מדד המחירים לצרכן

מופק ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי במחירי סל מוצרים מקיף, שמושפע גם ממחירי הדיור. משמש כבסיס להצמדת ההלוואה או בחוזה רכישה להצמדת מחיר הדירה.

מיחזור משכנתא

כיסוי המשכנתא שנלקחה ולקיחת משכנתא חדשה מבנק אחר.
בדרך כלל כדאית כאשר ניתן להשיג ריביות נמוכות יותר מהריביות בה נלקחה המשכנתא, או במקרה של תוספת למשכנתא הקיימת.

מימוש נכס, מימוש משכנתא

מכירת נכס המשועבד לטובת הבנק לשם סילוק חוב בהליכי הוצאה לפועל. פעולה זו נעשית בדרך כלל כצעד אחרון, לאחר שכל הפעולות האחרות שעשה הבנק לגביית החוב לפי החוק לא הועילו.

מק"מ

מלווה קצר מועד, אג"ח ממשלתי. מלווה קצר מועד. מכשיר מוניטארי המונפק ע"י ממשלת ישראל באמצעות בנק ישראל לתקופות של בין ארבעה חודשים לשנה. מקור הרווח למשקיע במק"מ הוא בהפרש בין מחיר הקנייה של המק"מ למחיר הפדיון של המק"מ בניכוי עמלות. המק"מ נפדה תמיד במחיר 100. לאגרות ממשלתיות רמת הסיכון הנמוכה ביותר, והן משמשות כנקודת ייחוס (Benchmark) לאג"ח של מנפיקים אחרים.

משכנתא

שעבוד של נכס מקרקעין כערובה לחיוב. השעבוד נעשה ע"י בעל הזכויות בנכס הרשום בטאבו לטובת נושה, במקרה של הלוואה מבנק למשכנתאות - לטובת הבנק, כבטוחה להחזר ההלוואה. השעבוד נרשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין. מונח זה משמש גם כתחליף לקבלת הלוואה כנגד משכון נכס. הנכס משמש כבטוחה לטובת הבנק נותן ההלוואה, כך שאם הלווה לא עומד בתנאי החזר ההלוואה, יפרע החוב באמצעות מימוש הנכס.

משכנתא הפוכה

( Reverse Mortgage), הלוואת משכנתא הניתנת כנגד נכס דיור משועבד. ההלוואה ניתנת בתשלום אחד או בתשלומי רנטה חודשיים כאשר הפירעון יתבצע בתום תקופה לאחר מימוש הדירה. מסלול מימון מתאים לאנשים בגיל הזהב בעלי נכס דיור המעוניינים לשפר את איכות חייהם בגיל מתקדם.

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה

משכנתא שניתנת בריבית קבועה, בד"כ לטווח ארוך של עד 20 שנה. הריבית קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה ואינה צמודה לכלום, דבר שמקנה החזר חודשי קבוע לכל תקופת ההלוואה ללא קשר לשינויי ריביות ותהליכים שקורים במשק.
ההלוואה מומלצת ללקוחות שמעוניינים בהלוואה סולידית במיוחד, ללא סיכוני ריביות. החיסרון בה הוא ההחזר החודשי ההתחלתי המעט גבוה.

משכנתא צמודה בריבית משתנה

ריבית שניתנת על ידי הבנק והיא משתנה כל פרק זמן מסוים שנקבע מראש (שנה, שנתיים, חמש וכו') לפי מרווח שהבנק קובע. במועד השינוי של הריבית ניתן לבצע כל שינוי כמו פירעון, העברה למסלול אחר או אפילו לבנק אחר.

משכנתא צמודה בריבית קבועה

בהלוואת משכנתא הצמודה למדד המחירים לצרכן, תשלומי ההלוואה קרן וריבית ישולמו בצירוף תשלומי תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בחוזה ההלוואה.
"המדד היסודי" הינו המדד הידוע בעת ביצוע ההלוואה.
"המדד החדש" פירושו המדד שפורסם לאחרונה לפני הגיע מועד הפירעון של כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, כפי שהותנתה בחוזה ההלוואה.
אם המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, הלווה ישלם לבנק אותם תשלומי הקרן הנ"ל ו/או הריבית הנ"ל, כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש ירד לגבי המדד היסודי, ישלם הלווה אותם תשלומים ללא עדכון הצמדה. (כלומר, התשלומים לא יופחתו במקרה של ירידת המדד החדש ביחס למדד היסודי)

נכס מניב

נכס המשמש להשקעה.

נסח טאבו / נסח רישום

מסמך שמנפיק רשם המקרקעין לגבי הנכס ובו תמצית המידע הרשום בספרי המקרקעין. בנסח ישנם פרטים אודות הבעלים בנכס, הזכויות בנכס, הערות אזהרה, שעבודים ועיקולים. הנסח משמש לזיהוי הנכס.

סילוק מוקדם של הלוואה

סילוק מלא של ההלוואה לפני מועד הפירעון המקורי.

עמלת פתיחת תיק

עמלה חד פעמית בגין השירות האדמיניסטרטיבי הכרוך בפתיחת תיק משכנתאות. בדרך כלל כשיעור מסכום ההלוואה ולא פחות ממינימום מוגדר בתעריפון.

ערבים

התחייבות של אדם אחד לקיום התחייבויותיו של אדם אחר. החתמת ערב/ים הינה אפשרות נוספת לבטוחה שהלווה נדרש להמציא לבנק ע"מ שאלה יערבו לחיובי הלווה על פי הסכם ההלוואה. בעקבות חוק שיטרית, הפנייה לערב הכפוף לחוק שיטרית (ההלוואות שניתנו לאחר 24/4/92) תיעשה רק לאחר שניתן פס"ד נגד הלווה ויו"ר ההוצאה לפועל אישר שעל מנת להיפרע מהחייב נקט הנושה בכל הליכי ההוצאה לפועל, לרבות הליכים למימוש דירה.

פיזור

חלוקה של ההלוואה על פני אפיקים שונים במטרה לצמצם סיכונים.

פירעון מוקדם

תשלום חלקי או מלא של הסכום שנשאר במשכנתא, שמתבצע לפני המועד שבו הלקוח אמור לשלם את הסכום.
פירעון מוקדם בריבית קבועה יכול להיות מלווה בקנסות ואילו פירעון שבזמן שינוי הריבית (בריבית משתנה) פוטר מקנסות.

פרי פסו

פירושו "דרגה שווה", בהקשר זה המונח מתייחס לחלוקת הנכס בין שני בנקים. ניתן לשעבד מקרקעין למספר נושים, והשעבוד יכול להיעשות בדרגות שונות או בדרגות שוות. אם נרשמה משכנתא ראשונה לבנק א' ומשכנתא בדרגה שנייה לבנק ב' - יפרע בנק א' ראשון את חובו ממימוש הנכס ורק אח"כ יפרע גם בנק ב' את חובו מהסכום שנותר, אם נרשמה משכנתא בדרגה שווה לשני הבנקים - אזי שניהם יפרעו ביחד את החוב ממימוש הנכס, בהתאם לסכום המימון שנתנו.

פרצלציה, חלוקה

פעולה משפטית בה נקבעים תחומיה של קרקע שעדין לא הוסדרה. חלוקתה של קרקע לחלקות משנה, מבוצעות על ידי אדריכל - ששמו נכלל ברשימת האדריכלים הממונה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה- ואשר בעלי הקרקע שכרו את שירותיו לצורך זה.

קרן

סכום ההלוואה ללא הריבית.

ריבית אפקטיבית

שיעור הריבית השנתי, המביא בחשבון גם את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה.

ריבית בנק ישראל

ריבית-מוניטארית הריבית שקובע בנק ישראל מדי חודש. ריבית זאת היא הריבית שמשלם בנק ישראל לבנקים המסחריים על פיקדונותיהם אצלו. בנק ישראל משתמש בריבית זאת ככלי להשפעה מוניטארית על תהליכים מאקרו כלכליים במשק.הריבית נקבעת ביום השני האחרון של החודש, הקודם ליום רביעי האחרון של החודש.

ריבית נומינלית

מחיר הכסף – שיעור הריבית מוגדר באחוזים שנתיים ריאלים . זהו הסכום שמשלם הלווה למלווה עבור השימוש בכסף. שיעור הריבית מחושב בד"כ לתקופה של שנה.

רשם המקרקעין

האחראי על לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים, תפקידו לנהל רישום זכויות, בעלות, חכירה ושעבודים במקרקעין. לשכת רשום המקרקעין מעמידה את המידע הזה לרשות הציבור

שטר מכר

תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בשטר המכר מצוינים פרטי הזיהוי והתיאור של נכס המקרקעין ופרטי הזיהוי של הצדדים לעסקה. חתימה על שטר מכר חייבת להיעשות על-ידי הצדדים בפני פקיד לשכת רישום קרקעות או עורך דין המאמתים את זהות החותמים. לאחר הפקדת שטר המכר החתום בלשכת רישום המקרקעין מעודכן רישום הנכס בספר האחוזה כנדרש.

שמאות, שומת מקרקעין

עוסקת לרוב באומדן שווי שוק של זכויות במקרקעין או באומדן הפרשי שווי כגון עלית או ירידת ערך. על מנת שהבנק יידע את ערך הנדל"ן שהוא עומד לקבל כבטחון להלוואה, נשלח שמאי מקרקעין מוסמך להעריך את הנכס. שמאי מקרקעין מוסמך הינו מי שרשום בפנקס שמאי המקרקעין המנוהל ע"י שר המשפטים או מי שהוסמך לכך על ידו.

תעודת זכאות

תעודה שמנפיק משרד הבינוי והשיכון, המקנה לבעליה את הזכות לקבל הלוואת זכאות / סיוע בשכר דירה. הבקשה להנפקת תעודת זכאות מתבצעת בבנק. על מנת להנפיק תעודה לישראלים יש להגיע לבנק עם הפרטים הבאים: תעודת זהות + ספח, תעודת נישואין – אישור הרשמה לנישואין, אישור מקצין העיר על משך שירות לאומי מאגודות שהוכרו, פרטי אחים ואחיות, דף פרטי הילדים מתעודת הזהות, מסמכים לבעלי דירה.

דירה חדשה יכולה להיות שלך !